KOMFORTIS Anna Lewek

 

Klauzula informacyjna  dla podmiotów zewnętrznych   zgodna z RODO.

 

W związku  z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzanie danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej ( Rozporządzenie  2016/679)informujemy,  że od dnia  25 maja 2018r.  będą Pani/Panu przysługiwały  określane poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  przez  Komfortis Anna Lewek.

 

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679  informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą  poniższe  informacje i zasady  związane z  przetwarzaniem Pani/Pana  danych  osobowych przez  Komfortis Anna Lewek

 

1. Administratorem Pani/ Pana danych  osobowych jest Komfortis Anna Lewek z siedzibą w ul. Ks. J. Ćwiejkowskiego 17; 63-640 Bralin .

 

2.Pani/Pana dane osobowe  będą przetwarzane :

- w celu wykonania umowy  na podstawie  art. 6 ust 1  lit b  ogólnego  rozporządzenia  o ochronie danych osobowych nr 2016/679 ( Rozporządzenie 2016/679) a w zakresie  w jakim  podanie danych jest – na podstawie  wyrażonej zgody przez Pana/ Panią ( art. 6 ust1.lit a Rozporządzenia 2016/679,

- do celów wypełnienia obowiązków wynikających z możliwości realizacji złożonego zamówienia, a także obowiązków prawnych  ciążących na  Komfortis Anna Lewek

 przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest  art. 6 ust. 1 lit c  Rozporządzenia 2016/679.

 

3. Pani/ Pana dane osobowe  przetwarzane będą przez  okres trwania  umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres  trwania umowy.

 

4.W związku z przetwarzaniem Pani /Pana danych osobowych  przysługuje Pani/ Panu prawo  do :

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia  Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora  ograniczenia przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani /pana  danych osobowych,

- przenoszenia Pani/ Pana  danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informujemy również, że:

 

5.Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych  przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, , zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Administrator